17 september 2020

In 7 stappen naar je kernwaarden, september 2020, deel 1

Hoe bepaal ik mijn –organisatie- kernwaarden en waarom?

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden (voor en) van een organisatie[1], maar zeker ook van een individu. Kernwaarden worden ook wel basiswaarden genoemd, in het Engels Core Values of nog mooier Non-Negotiables: het zijn de waarden die de grondvesten zijn van de keuzes die je maakt als organisatie of individu en daarmee niet ter discussie staan[2].

De kernwaarden van een organisatie zijn dus de punten waar de organisatie op drijft, de basiswaarden op grond waarvan besluiten worden genomen. En waarop je dus als organisatie en als medewerker aangesproken kan worden (: accountability: je staat voor je waarden).

Een voorbeeld van een kernwaarde van een organisatie is, “wij erkennen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid”. Dit wordt dan later uitgewerkt binnen de Visie, missie en strategie.

Kernwaarden zijn daarmee het ethisch kompas van een bedrijf, het geeft aan wat het bedrijf ten diepste nastreeft. Het geeft het beeld van de identiteit van een bedrijf. Het geeft het fundament weer van waaruit de organisatie of het bedrijf werkt en wat ten grondslag ligt aan hun bestaan.

Kernwaarden zitten dus in de genen van een organisatie. Ze geven niet aan wat de organisatie doet, maar ze geven aan hoe een organisatie doet wat zij doet. En ook nog: waarom de organisatie het doet.
Kernwaarden zijn dus niet vrijblijvend, zij vormen het hart van de organisatie: ze zijn niet-bespreekbaar, het fundament of in mooi Nederlands: de waarden onder de Purpose, Why.

Als ze consistent worden toegepast en uitgevoerd, dan is een organisatie aanspreekbaar oftewel “accountable” op die waarden en zijn ze doorslaggevend voor en naar klanten.

Er zijn twee soorten kernwaarden:
Specifieke kernwaarden hebben invloed op de interne handelswijze van het bedrijf zelf, zoals het omgaan met elkaar, het delen van kennis en integriteit.
Algemene kernwaarden geven de verantwoordelijkheden naar de externe belanghebbenden van een organisatie aan, zoals respect richting de klanten en voor een groot aantal organisaties ook het behalen van resultaat voor de aandeelhouders.

Missie, visie en kernwaarden
Uiteraard zijn er veel bedrijven die kernwaarden hebben. Ze zijn vaak gekoppeld aan de “Missie van de organisatie”.
Nu versta ik graag het volgende onder Missie: “een missie definieert het bestaansrecht en de identiteit van jouw organisatie”.

Door middel van je missie geef je aan wie je bent, wat je doet en waar je voor staat. De missie wordt ook wel mission statement genoemd.
Je missie is eigenlijk tijdloos, maar wel toe te passen op dit moment. Een missie staat dus, in tegenstelling tot een visie of strategie, niet voortdurend ter discussie[3].

De missie van een organisatie bestaat over het algemeen uit de volgende vier onderdelen:
1. Werkterrein
2. Bestaansrecht
3. Betekenis voor belanghebbenden
4. Normen, kernwaarden en overtuigingen

Voorbeelden van bedrijven met een heldere missie zijn:

Zappos: provide the best customer service possible. Deliver WOW through service
Apple: is dedicated to the empowerment of man
9292ov: 9292 is er om iedereen snel en makkelijk hun weg te laten vinden van A naar B met alle vormen van mobiliteit gecombineerd met het OV’

Vaak wordt ook de Visie genoemd in dit kader. Een visie is inspirerend. Een visie geeft een visionaire en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn. In de definitie van de visie kijk je naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste droomsituatie. En die situatie is mede gebaseerd op de kernwaarden van de organisatie.

Kernwaarden: voorbeelden
Zoals gezegd, er zijn mooie voorbeelden van kernwaarden binnen organisaties:
• Bilderberg (2016): 10 Kroonwaarden, zoals “een genietende gast is de kroon op mijn werk”
• Zappos: “Deliver WOW through Service” (uit: de 10 Zappos Family Core Values)
• Coolblue: “Gewoon verwonderen: alles voor een glimlach”
• Happy State Bank, Texas, USA: “Family comes first”[4].
• …..
( je weet er vast ook een paar: ……..)

Voorbeelden van een persoonlijke waarden kunnen zijn: Veiligheid, Zekerheid, Integriteit, Verantwoordelijkheid, Ondernemerschap, Verbeteren, Wijsheid.
Ik heb een lijst van ruim 300 persoonlijke kernwaarden. Het gaat echter niet om deze woorden op zich maar om de vertaling van de waarden die jij er zelf aan toevoegt.

Kernwaarden als sleutel van succes en bevlogenheid
Maar wat is dat dan met die kernwaarden, waarom zijn ze belangrijk en wat doe ik er mee? Dat wil je natuurlijk weten voordat je gaat nadenken over die van jouw organisatie of de kernwaarden van jezelf.

Kernwaarden bepalen de mogelijkheden die de organisatie zichzelf geeft; het is de basis, het fundament op grond waarvan verschillende alternatieven bij een bepaalde situatie bekeken kunnen worden en van waaruit de keuzes voor de organisatie worden gemaakt. Door die keuzes wordt de richting bepaald binnen de visie en de strategie.

In succesvolle organisaties zijn de missie en visie van het bedrijf bekend bij de medewerkers. Zij zijn gebaseerd op en resoneren in hun eigen (kern)waarden.

Maar wat nog veel belangrijker is: het bepaalt of medewerkers kunnen werken binnen de organisatie op een manier die bij hen past en die hen energie geeft. En die energie of passie zorgt voor betrokkenheid en voor bevlogenheid.

In dat geval sluiten de persoonlijke kernwaarden aan bij die van de organisatie.
Kijk eens naar de volgende video: https://www.youtube.com/watch?v=MGzTUtSFCE0&list=UU6PG8rXpAb8NOaNWS6v8yBg&index=4&t=5s

En laat uit allerlei onderzoek nu net blijken dat die bevlogenheid de productiviteit beïnvloedt en dus ook de winstgevendheid of continuïteit van de organisatie.

Hoe ontdek ik nu de kernwaarden en hoe leg ik ze vast.
Daar is niet een vaste wetenschappelijke methode voor en gelukkig maar, want kernwaarden bepalen van je organisatie doe je samen en dat moet dus leuk zijn. Het gebeurt in ieder geval niet top-down, maar juist samen met de medewerkers.

Maar soms, zeker bij familiebedrijven, zie je dat die kernwaarden eigenlijk al vastliggen in de historie van de organisatie; zij zijn er blijkbaar altijd al geweest. Dat is natuurlijk niet altijd zo, maar soms wordt het wel zo ervaren. Ooit zijn ze ontstaan, gedeeld, begrepen en toegepast en nu zijn ze er gewoon.
Maar voor heel veel bedrijven is dat nog niet zo; of de situatie is zo veranderd, door nieuwe aandeelhouders, door samenvoeging, door overnames, dat er geen duidelijke kernwaarden meer zijn.

Het opstellen van de kernwaarden begint op alle niveaus in de organisatie; alle teams van onder tot boven gaan er mee aan de slag.

We hebben daar als team een 7 stappenplan voor; die mag je op elke gewenste manier als team of zelfs als individu oppakken.
In mijn volgende blog zal ik deze 7 stappen uitwerken. Nu al vragen?
Neem alvast even vrijblijvend contact op:

Paul@andare.nl of 0651663087

[1] Een organisatie is iedere vorm van samenwerking van mensen; dus commerciële bedrijven, zorginstellingen, onderwijsinstellingen etc.
[2] www.ensie.nl
[3] http://www.visie-strategie.nl
[4] Boek Sam Silverstein: Non-Negotiables mei 2015
[5] Waardenspel: Hein Siebers; 2003.3009.
[6] Zappos is begonnen door iedere medewerker per e-mail te vragen waarom zij werken voor Zappos; dat hebben ze anoniem en ongecensureerd in een boek opgenomen. Het boek is beschikbaar voor medewerkers en klanten. Daaruit kun je samen de kernwaarden afleiden.
[7] Tony Hsieh: Delivering Happiness ISBN 978-1-4555-0890-7

Selectie arbodienst: de bedrijfsarts de spreekkamer uit.
In 7 stappen naar je kernwaarden; deel 2